Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Ulice U Kostela
Jedna z nejstarších ulic v Adamově. Dříve nesla název Náměstí Sovětsko-československého přátelství. Dne 3. září 1990 se po politických změnách přejmenovala na ulici U Kostela. Jak již název napovídá, ulice vede kolem fary (číslo popisné 58) ke kostelu svaté Barbory (číslo popisné 377) na menší náměstíčko mezi zmíněným kostelem a budovou městského úřadu (číslo popisné 46). Zde se také nachází menší prostranství, kde mohou návštěvníci MÚ a lékaře zaparkovat svůj automobil. Pro ostatní automobilisty je zde vjezd zakázán.
Dále cesta pokračuje za budovou městského úřadu na terase, která byla zbudována pro překonání výškového rozdílu. Za jednopatrovou budovou zdravotního střediska (číslo popisné 62) se cesta mírně stáčí doprava. Na předešlou budovu navazuje bývalá budova pošty (číslo popisné 420) a následně budova číslo popisné 382. Po levé straně cesty pak stojí obchodní dům (číslo popisné 323). Na konci této ulice se nachází druhé menší náměstíčko se sochou Otce s dítětem a Lípou svobody.


Pohled přes terasu ke kostelu svaté Barbory (rok 2014); vlevo budovy číslo popisné 62 a 46


Pohled druhým směrem (rok 2014); vlevo budova číslo popisné 323 a vpravo pak 420 a 382

Popsanou podobu však toto místo získalo teprve v období druhé poloviny 20. století. Kronikář popisuje okolí kostela v roce 1922 takto: "Směrem z náměstí obce k nádraží po levé straně v pokračování linie lesního úřadu stojí řada čtyř obytných domů, z nichž poslední jednopatrový sousedí se školou obecnou (dnes budova úřadu, číslo popisné 46; poznámka autora), oddělen úzkou uličkou (cestou) do stráně na pole vedoucí. Dále v levo stojí školní jednopatrová budova na vyvýšení rovince s kostelem a farní budovou. Tyto tři budovy z červených cihel ve slohu (zvl. kostel) gotickém v r. 1857 knížetem Aloisem Jos. Lichtenšteinem zbudované (zároveň se hřbitovem) tvoří střed nebo hlavní část osady." (Pamětní kniha obce Adamova, s. 5) Tři ze zmíněných budov stály v bezprostřední blízkosti dnešní ulice Osvobození.


Výřez z 1. vydání státní mapy odvozené z roku 1854 (Kartografický a reprodukční ústav v Praze)

Dne 10. června 1951 byla na počest osvobození Adamova odhalena socha Rudoarmějce. Ta byla situována do prostranství mezi kostel, skupinu výše zmíněných domů a budovu číslo popisné 46. V roce 1972 byla však z důvodu výstavby nového obvodního zdravotního střediska přesunuta na Smetanovo náměstí. Společně s přesunutím památníku byly v jarních měsících téhož roku asanovány tři obytné domy v sousedství čísla popisného 46. Ke konci roku se započalo se stavbou základů a podezdívky pro novou budovou obvodního zdravotního střediska (číslo popisné 62). Stavba střediska byla dokončena 20. prosince 1975.
Starší než zdravotní středisko je však obchodní dům (číslo popisné 323), který směřuje svojí čelní stranou na Smetanovo náměstí. Práce na něm začaly v roce 1963 a dokončeny byly roku 1966. Slavnostní předání veřejnosti pak proběhlo 1. září téhož roku. Z ulice U Kostela je díky velkému výškovému převýšení terénu přístupno pouze druhé podlaží, ale díky schodišti uvnitř budovy mohou obyvatelé projít skrz první podlaží až před budovu na Smetanovo náměstí.
V roce 1976 se započalo se stavbou nové budovy pošty a telekomunikací (číslo popisné 420). Z důvodů potíží investičních i dodavatelských se výstavba zbrzdila a stavba mohla být slavnostně otevřena teprve 30. listopadu 1979.


Ulice U Kostela je na mapě vyznačena červeně  (Český úřad zeměměřický a katastrální)


Porovnání prostranství před kostelem z let 1971 a 2012
(autor levé fotografie František Ecler)

Na konci květně 2014 začala úprava asi 3 a půl tisíce čtverečních metrů okolního prostranství kostela. Především se zrušilo parkoviště před kostelem, které bylo nahrazeno vybudované parkoviště mezi budovou městského úřadu a farou. Prostor před kostelem nahradila zeleň, lavičky, stojany pro kola a informační tabule. Revitalizace byla dokončena v prosinci 2014. Slavnostního otevření se prostranství dočkalo 17. června 2016 za přítomnosti zástupce Jihomoravského kraje a města Blanska.
Průběžné fotografie z revitalizace si můžete prohlédnout zde.
V první polovině roku 2016 byl oddělen prostor vymezených parkovacích stání od ploch určených výhradně pro pěší (směrem k obchodnímu domu), a to formou umístění souboru okrasných květináčů.

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 5.
Kronika města Adamova II. díl, s. 24, 152.
CHARVÁT, Jan. Adamovský kostel obklopí žula, lavičky a zeleň [online]. [cit. 2014-05-09]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsky-kostel-obklopi-zula-lavicky-a-zelen-20140507.html>

 

Poslední aktualizace 18. července 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist